Promocja książek proboszcza na KUL!

W czwartek 19 listopada 2009 r. o 17.30 w Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), znajdującym się obok głównego gmachu KUL przy Alejach Racławickich, odbyła się promocja dwóch książek proboszcza parafii ewangelickiej
w Lublinie i zarazem wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
ks. dra Dariusza Chwastka: publikacji pt. Człowiek w obliczu Słowa. Nauka
o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna (Lublin 2008 [2009]) oraz nowości wydawniczej z ostatnich dni, jaką jest Postylla, czyli zbiór kazań na niedziele i święta (Warszawa 2009), zadedykowanej wieloletniemu przedwojennemu proboszczowi lubelskiej Parafii, ks. dr. Aleksandrowi Schoeneichowi, w 70. rocznicę jego śmierci. Postylla została opublikowana staraniem warszawskiego Wydawnictwa Naukowego Semper.

Czwartkowa promocja była jednocześnie przesuniętym w czasie o niespełna miesiąc obchodami Święta Reformacji na KUL! Rzecz bez bezprecedensu w dotychczasowych relacjach między katolikami i ewangelikami na Lubelszczyźnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niepowtarzalny i historyczny wieczór został zorganizowany z inicjatywy pracowników naukowych dwóch jednostek badawczych KUL – Instytutu Ekumenicznego i Instytutu Filologii Polskiej.

promocja2009a

Wśród licznie zgromadzonej publiczności dominowali luterańscy parafianie, studenci KUL oraz pracownicy naukowi Instytutów. Nie zabrakło przewodniczącego lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Andrzeja Gontarka czy dominikanina ojca Tomasza Dostatniego. Wśród gości znaleźli się również dr Mirosław Łoboda, prezes Fundacji UMCS i Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, Krzystof Wojtaszek.

promocja2009b

Spotkanie prowadził pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego, ks. dr Sławomir Pawłowski. Rozpoczynając promocję zaprezentował sylwetkę autora, informując, że ks. D. Chwastek studiował teologię ewangelicką na ChAT oraz w Lipsku w Niemczech. Ks. Pawłowski podkreślił, że pastor z Lublina został dokładnie przed 10 laty, w listopadzie 1999 r., ordynowany na luterańskiego duchownego, a zatem promocja jego książek może zostać uznana za symboliczne podsumowanie jego dotychczasowej służby.

Główny punkt programu stanowiła prezentacja recenzji obu publikacji. Ks. dr hab. Przemysław Kantyka – profesor KUL, pełniący funkcję kierownika Katedry Teologii Protestanckiej oraz Dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL, omówił publikację pastora Chwastka na temat telogii Marcina Lutra i Rudolfa Bultmanna, wykładając w przystępnych słowach tezy książki oraz wyjaśnił słuchaczom istotę programu demitologizacji Nowego Testamentu opracowanego przez Bultmanna. Zarazem treść książki przedstawił na tyle ogólnikowo, żeby zachęcić czytelników do samodzielnej lektury i refleksji.

promocja2009c

Postyllę zaś recenzował dr hab. Sławomir Żurek – profesor KUL, będący kierownikiem Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej, stanowiącej część Instytutu Filologii Polskiej KUL. Prof. Żurek podkreślił, że wydawnictwo ma potrójne znaczenie, wszak może służyć jako pomoc dla duchownych różnych wyznań przygotowujących się do kazań, jako „domowa pomoc religijna” dla ewangelików czytających komentarze biblijne, a także jako przewodnik po luterańskim roku liturgicznym. Scharakteryzował przy tym wybrane kazania pastora Chwastka: na okres pasyjny, Wielki Piątek, Niedzielę Wielkanocną i na Niedzielę Wieczności. Wyraził przekonanie, że Postylla może służyć jako podstawa wychowania nowego pokolenia lubelskich ewangelików, stanowiąc zarazem budującą lekturę dla chrześcijan innych wyznań.

promocja2009d

Ks. Dariusz Chwastek występował po prezentacjach obu recenzji z własnym komentarzem autorskim. Po wystąpieniu ks. Kantyki przypomniał, że niedawno, bo 31 października 2009 r. upłynęła dziesiąta rocznica podpisania „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” przez Światową Federację Luterańską i Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan. Od trzech lat jest to także deklaracja trójstronna, ponieważ w 2006 r. przystąpili do niej metodyści. Proboszcz Chwastek odnosząc się do recenzji prof. Żurka zwrócił uwagę na szczególne znaczenie w teologii ewangelickiej Słowa wygłaszanego z ambony. Poinformował zgromadzonych, że zebrał w wyborze kazania z ostatnich sześciu lat pracy duszpasterskiej, czyli przede wszystkim z okresu służby duchownego pełnionej w Lublinie, a sporadycznie także homilie z wcześniejszego okresu, kiedy pracował w Parafii Radomiu i Kielcach.

promocja2009e

Ponieważ na promocji znalazło się wiele osób osób kompetentnych i chętnych do rozmów, po prezentacji książek toczyła się interesujca dyskusja, w toku której publiczność zadawała autorowi pytania, na które uzyskiwała odpowiedzi. Na koniec w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (!) zgromadzeni odśpiewali luterański hymn autorstwa ks. dra Marcina Lutra Warownym grodem jest nasz Bóg.

Pod koniec wieczoru wiele osób zakupiło jedną lub obie książki i skorzystało
z możliwości otrzymania od autora dedykacji.

Warto dodać, że zgodnie z postanowieniem ks. Chwastka całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży książek zostanie przeznaczony na rzecz tworzenia stacji diakonijnej w lubelskiej parafii.

promocja2009f

Zebrani rozeszli się w serdecznej atmosferze, zadowoleni z udanego spotkania, które zapewne na długo zapadnie w pamięć, wszak coś podobnego w Lublinie jeszcze się nie zdarzyło.