Spotkanie Członków Wspólnoty Krzyża z Gwoździ w Coventry

W lipcu 2011 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie stała się członkiem międzynarodowej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ (CCN- ang. Community of The Cross of Nails). Jest to organizacja działająca na rzecz gojenia ran historii, wzajemnego pojednania oraz budowania kultury pokoju i celebrowania różnorodności we współczesnym świecie. Spotkanie pod hasłem „Wspólnie wzrastać w nadziei” (ang. Growing Together in Hope) odbyło się w dniach 26-30 września 2012 roku i było połączone z obchodami Złotego Jubileuszu Katedry. Wzięło w nim udział ponad 70 osób, reprezentujących członków CCN z takich krajów jak: Ukraina, USA, Holandia, Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Południowa Afryka, Rumunia, Kuba, Republika Czeska oraz Indie. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, po którym nastąpiło oficjalne powitanie uczestników przez przedstawicieli Katedry, w tym kanonika Davida Portera. Jego integralnym elementem była krótka refleksja na temat gojenia ran historii. W swoim wystąpieniu kanonik zwrócił uwagę na to, że każde tragiczne wydarzenie historii odciska piętno na mentalności przyszłych pokoleń, zaś „przebaczenie ma na celu stworzenie nowego początku z popiołów niesprawiedliwości” (Mark Amstutz). Jednak, jak zaznaczył, cytując Martina Luthera Kinga, „wybaczenie, nie jest jednorazowym aktem. To ciągła postawa”. Swoje krótkie wprowadzenie David Porter zakończył stwierdzeniem, że leczyć rany historii oznacza m.in. dawać nowym pokoleniom lepsze szanse na oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji życie w wielokulturowym świecie. Przedstawiając program na nadchodzące dni podkreślił, aby traktować je jako okazję do spotkania i głębokiej, opartej na modlitwie refleksji, a nie jako konferencję. Następnie uczestnicy w symboliczny sposób przekazali sobie błogosławieństwo, poprzez światło świecy, zapalonej od świecy katedralnej. Po ceremonii, której towarzyszył przejmujący dźwięk rogu, na którym grała Erika Klemm z Rumunii, odbyła się powitalna kolacja.

coventry2012a

Kolejne dni wypełnione były od rana do późnych godzin wieczornych. Rozpoczynały się modlitwą w katedrze, po czym odbywały się studia biblijne, spotkania zatytułowane „Refleksje nad zadaniami CCN”, fora dyskusyjne oraz warsztaty w grupach, na których poszczególne organizacje zrzeszone w CCN prezentowały swoją działalność. Po obiedzie odbywały się spotkania na forum ogólnym, pod wspólnym hasłem „Okno na świat CCN”, podczas których prezentowano projekty realizowane w ramach Wspólnoty oraz przeprowadzano rozmowy z reprezentantami poszczególnych jednostek.

Parafia Świętej Trójcy w Lublinie, w osobach Barbary Gauze i Iwony Wojdy, była aktywnym uczestnikiem spotkania. Z pomocą Jolanty Szafrańskiej i ks. Dariusza Chwastka delegatki przygotowały prezentację, którą w ramach warsztatów przedstawiła Barbara Gauze. Wystąpienie ilustrowane było zdjęciami z życia i działalności Parafii. Prelegentka nawiązała też do osobistych doświadczeń z pracy z młodzieżą. Prezentacja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem oraz zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania, na które odpowiadały obie przedstawicielki Parafii. Dotyczyły one m.in. ruchu ekumenicznego w Lublinie, udziału metodystów i katolików w prezentowanych projektach oraz współpracy międzynarodowej naszego Zboru. Tego samego dnia naszą Parafię spotkało niezwykłe wyróżnienie. W czasie wieczornego spotkania uczestników, w ramach cyklu „Okno na Świat CCN”, Barbara Gauze udzieliła wywiadu, w którym ponownie, choć tym razem na forum ogólnym, przedstawiła naszą wizję pojednania, działalność oraz zadania, jakie stawia przed sobą lubelska parafia. Wywiadu dla Annemarie Franke z Fundacji Krzyżowa udzielił także Sushil Sharma, przedstawiciel Indii. David Porter wyjaśnił, że wybrane zostały te dwa kraje, ponieważ w Coventry Hindusi i Polacy stanowią największe grupy narodowościowe. Tego samego wieczoru dr Kiran Martin z Indii, z pasją opowiadała o swojej działalności na rzecz ludności zamieszkującej slumsy Indii.

Spotkanie wieczorne kolejnego dnia poświęcone było szkołom, które działają w ramach wspólnoty Krzyża z Gwoździ – ICONS (ang. International Cross Of Nails Schools). Obecnie do wspólnoty należą 22 szkoły: 12 szkół podstawowych oraz 10 średnich, w tym 16 na terenie Wielkiej Brytanii (pozostałe na terenie Niemiec, Węgier oraz USA). Jest też wiele szkół starających się o przyjęcie do Wspólnoty. Emma Griffiths – koordynator ICONS opowiadała o projektach realizowanych przez partnerskie szkoły oraz o zasadach aplikacji. Wspomniała, że hasłem przyświecającym jej działalności jest fragment Drugiego Listu do Koryntian (2, 19): „W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył misję pojednania”. Emma z entuzjazmem opowiadała o tym, że praca z dziećmi i młodzieżą jest szczególnie ważna, bowiem młodość cechuje niezwykła energia i wiara, że można zmienić świat. Tego wieczoru przeprowadzona została rozmowa z biskup Kościoła Episkopalnego na Kubie – Grizeldą Delgardio del Carpio, która opowiadała o pracy Kościoła na Kubie. Wieczór zakończony był refleksją Davida Portera dotyczącą budowania kultury pokoju. Mówił on o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą „przywłaszczanie” sobie Boga przez poszczególne państwa oraz próby wykorzystywania Kościoła przez nacje, grupy etniczne czy partie polityczne realizujące swoje partykularne cele również w czasie pokoju. Przedstawił też swoją wizję roli Kościoła w budowaniu kultury pokoju.

W ramach wspomnianych wcześniej warsztatów, poza lubelską parafią swoją działalność prezentowało siedemnaście innych ośrodków. Przejmującą prezentację przedstawił pastor metodystyczny Clive Fowle, który kieruje organizacją „Dotyk Nadziei”, zajmującą się pracą na rzecz pokoju i pojednania w Chorwacji i Serbii. Mimo że po wojnie, która miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na Bałkanach ulice zostały już oczyszczone, zaś większość budynków odbudowano, to nadal wiele jest do zrobienia w sercach i umysłach ludzi oraz we wzajemnych relacjach Serbów i Chorwatów. Celem organizacji jest doprowadzenie do symbolicznej sytuacji, kiedy osoby należące do odrębnych grup etnicznych będą mogły ponownie „siadać na jednej ławce”. Organizacja pracuje z młodzieżą serbską, chorwacką i bośniacką, urządzając spotkania, wspólne wycieczki i posiłki. Jest to jednak dopiero początek, rany bowiem są wciąż bardzo świeże i bolesne. Inne prezentacje dotyczyły m.in. projektów na rzecz pojednania ludności białej i czarnej w Republice Południowej Afryki, pracy w czeskim duszpasterstwie wojskowym w Afganistanie, działalności Ekumenicznego Instytutu Społecznego i Przemysłowego w Indiach oraz działalności charytatywnej jednego z Kościołów Baptystycznych w Stanach Zjednoczonych (Pullen Memorial Baptist Church). Ponieważ warsztaty odbywały się jednocześnie w trzech grupach, nie sposób było wysłuchać wszystkich prezentacji.

Istotną częścią spotkania były studia biblijne. W trakcie trzech kolejnych spotkań analizowane były poszczególne fragmenty Ewangelii wg Łukasza (4, 16-30; 6, 27-36; 19, 1-47). Po wspólnym wysłuchaniu danego fragmentu następował krótki komentarz wygłoszony przez wybranych członków Wspólnoty, po czym uczestnicy kontynuowali rozważania w małych, 6-8 osobowych, międzynarodowych grupach. Nawiązując do analizowanych fragmentów dzielili się opiniami m.in. na następujące zagadnienia: 1) jak wyglądałby świat, jaki(-a) był(a)bym ja, gdyby głoszone przez Jezusa Królestwo Boże ziściło się na Ziemi, 2) co możemy zrobić, aby przybliżyć Królestwo Boże? 3) jaka część kultury w naszych krajach została bezrefleksyjnie zasymilowana i gdzie (być może) powinniśmy się zatrzymać i zrezygnować ze współudziału? 4) co znaczy kochać nieprzyjaciół?

Spotkania z cyklu „Refleksje nad misją CCN” odbywały się w ramach trzech zagadnień: gojenie ran historii, życie w różnorodności oraz budowanie kultury pokoju. W ramach tych spotkań wystąpienie miała m.in. Annemarie Franke z Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Siedziba Fundacji znajduje się we wsi Krzyżowa k/ Świdnicy na Dolnym Śląsku w posiadłości rodziny von Moltke, gdzie w czasach nazizmu działała grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej”. W swojej działalności organizacja odwołuje się do doświadczeń opozycji przeciwko dyktaturom w Europie Środkowej i Wschodniej oraz akcentuje, że różnorodność kultur jest bogactwem. Bezpośrednio po wystąpieniach w ramach „Refleksji nad misją CCN” odbyły się fora dyskusyjne w kilkunastoosobowych grupach. Dyskutanci mieli okazję ustosunkować się do wystąpień oraz podzielić swoją wizją działalności CCN.

W czasie spotkania w Coventry, odbyła się również prezentacja angielskiego tłumaczenia ksiązki autorstwa Olivera Schuegrafa pt. „The Cross of Nails” („Krzyż z Gwoździ”) oraz spotkanie członków CCN z krajów Europy Wschodniej, na którym omawiano przyszłoroczne spotkanie w Odessie oraz zaprezentowano działalność CCN w Rumunii.

W piątek miała miejsce wspólna modlitwa w miejscu dawnej średniowiecznej katedry w Coventry, Litania Pojednania w ruinach katedry oraz nabożeństwo z Komunią Świętą. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Narodowy Park Pamięci w Staffordshire. Po wizycie w miejscu pamięci osób poległych w różnych konfliktach od czasu II wojny światowej David Porter podkreślił, że to, w jaki sposób poszczególne strony konfliktu pamiętają dane wydarzenie, zawsze będzie się różnić i będzie tematem kontrowersyjnym i budzącym emocje. Ważne jest jednak, aby umieć się wsłuchać w przeżycia i relacje drugiej strony.

W sobotę delegaci obchodzili Złoty Jubileusz Katedry w Coventry. Po wspólnym obiedzie miał miejsce uroczysty, otwarty dla publiczności, koncert w katedrze, podczas którego uczestnicy spotkania Wspólnoty Krzyża z Gwoździ zostali serdecznie przyjęci. Wystąpiła Orkiestra Katedralna pod dyrekcją Michaela Bochmanna (Coventry Cathedral Orchestra), chór dziewczęcy (Girl Choristers of Coventry Cathedral), chór chłopięcy (Boy Choristers of Coventry Cathedral), Śpiewacy Św. Michała (Saint Michael’s Singers), na organach grał Laurence Lyndon-Jones. Wystąpili soliści Claire Rutter (sopran) i Stephen Gadd (baryton). Koncert prowadzili Kerry Beaumont i Paul Leddington Wright.

Spotkanie Członków Wspólnoty Krzyża z Gwoździ w Coventry zakończyło się uroczystym niedzielnym nabożeństwem z Sakramentem Ołtarza.
Warto zaznaczyć, że rozmowy miały miejsce również w czasie przerw na kawę oraz w trakcie posiłków. Uczestnicy mieli okazję do wzajemnego poznania się i nawiązania wielu osobistych relacji, a nawet przyjaźni.

Iwona Wojda