Plan biblijny

Przeczytaj całą Biblię w 52 tygodnie

Plan biblijny [PDF]

Wykaz skrótów biblijnych

Stary Testament

1 Mż – 1. Ksiąga Mojżeszowa

2 Mż – 2. Ksiąga Mojżeszowa

3 Mż – 3. Ksiąga Mojżeszowa

4 Mż – 4. Ksiąga Mojżeszowa

5 Mż – 5. Ksiąga Mojżeszowa

Joz – Księga Jozuego

Sdz – Księga Sędziów

Rt – Księga Rut

1 Sm – 1. Księga Samuela

2 Sm – 2. Księga Samuela

1 Krl – 1. Księga Królewska

2 Krl – 2. Księga Królewska

1 Krn – 1. Księga Kronik

2 Krn – 2. Księga Kronik

Ezd – Księga Ezdrasza

Ne – Księga Nehemiasza

Est – Księga Estery

Hi – Księga Hioba

Ps – Księga Psalmów

Prz – Księga Przysłów

Kz – Księga Kaznodziei

Pnp – Pieśń nad Pieśniami

Iz – Księga Izajasza

Jr – Księga Jeremiasza

Tr – Księga Trenów

Ez – Księga Ezechiela

Dn – Księga Daniela

Oz – Księga Ozeasza

Jl – Księga Joela

Am – Księga Amosa

Ab – Księga Abdiasza

Jon – Księga Jonasza

Mi – Księga Micheasza

Na – Księga Nahuma

Ha – Księga Habakuka

So – Księga Sofoniasza

Ag – Księga Aggeusza

Za – Księga Zachariasza

Ml – Księga Malachiasza

Nowy Testament

Mt – Ewangelia św. Mateusza

Mk – Ewangelia św. Marka

Łk – Ewangelia św. Łukasza

J – Ewangelia św. Jana

Dz – Dzieje Apostolskie

Rz – List do Rzymian

1 Kor – 1. List do Koryntian

2 Kor – 2. List do Koryntian

Ga – List do Galatów

Ef – List do Efezjan

Flp – List do Filipian

Kol – List do Kolosan

1 Tes – 1. List do Tesaloniczan

2 Tes – 2. List do Tesaloniczan

1 Tm – 1. List do Tymoteusza

2 Tm – 2. List do Tymoteusza

Tt – List do Tytusa

Flm – List do Filemona

Hbr – List do Hebrajczyków

Jk – List św. Jakuba

1 P – List św. Piotra

2 P – List św. Piotra

1 J – List św. Jana

2 J – List św. Jana

3 J – List św. Jana

Jud – List św. Judy

Obj – Objawienie św. Jana