Jesienna sesja Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W dniu 18 listopada 2017 roku, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Synodu Diecezjalnego bieżącej kadencji. Naszą Parafię reprezentował ks. Grzegorz Brudny, Jolanta Szafrańska oraz Iwona Wojda. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem spowiednio – komunijnym, które poprowadzili: ks. bp Jan Cieślar, ks. Michał Makula oraz ks. Marcin Undas, głoszący kazanie. Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady. Zgodnie ze zwyczajem, jesienne sesje Synodu są sesjami tematycznymi. W tym roku wpisując się w tematykę obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji, referat zatytułowany “Reformacja — kilka głównych wątków” wygłosił dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

synod

 

Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że w publicznym przekazie, Reformacja jest często redukowana do zmian społeczno-kulturowych. Wyraził ubolewanie, że za mało mówi się o Reformacji, jako o wydarzeniu teologicznym. Dlatego właśnie na tym aspekcie szesnastowiecznych wydarzeń, chciałby skupić swój referat. Podkreślił, że fenomen Reformacji wziął się z uniwersyteckiej teologii, “To była rewolta profesorów” — stwierdził. Teologiczne aspekty Reformacji rozpoczęło poszukiwanie odpowiedzi na pytania: “Jak znajdę łaskawego Boga?”, czy, innymi słowy, “Jak mogę poradzić sobie ze śmiercią?”. Są to pytania, które — jak określił dr Sojka — definiują teologię. Reformacyjne odpowiedzi na powyższe pytania koncentrują się wokół jednej Osoby: Boga i człowieka — Jezusa Chrystusa. Prelegent podkreślił, że jądro reformacyjnego przesłania, to nie jest stawianie na piedestale “książki”, tylko Osoby, zaś sens teologicznego odkrycia nie jest wyzwaniem dla człowieka, tylko dla Boga, bo to tylko On, może sprostać wyzwaniu usprawiedliwienia grzesznego człowieka. To właśnie dlatego, że Jezus Chrystus był zarazem Bogiem i człowiekiem, w Jego krzyżowej śmierci i zmartwychwstaniu, dokonało się zbawienie człowieka. Odkrycie, że mamy tylko jednego Kapłana — Jezusa Chrystusa, naznaczyło Reformację. Dlatego właśnie “Solus Chrystus” powinno stać zawsze na pierwszym miejscu spośród wszystkich reformacyjnych haseł, zaś lektura Biblii, stanie się dla każdego człowieka zrozumiała, jeśli będzie rozumiana jako Słowo Boże mówiące o Jezusie Chrystusie. Prelegent przypomniał o kontekście pojawienia się hasła Sola Scriptura, kiedy to Marcin Luter nawoływany był do odwołania swoich tez i do poddania się autorytetowi papieskiego nauczania.
Według wittenberskiej Reformacji, teologiem jest ten, kto rozpozna cierpienie Boga w krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa. Boga nie da się wywnioskować z porządku świata, Boga można poznać tylko w Objawieniu, którego szczytem jest Krzyż Jezusa Chrystusa. To chrystocentryczne myślenie zmieniło strukturę pobożności. Od tej pory człowiek jest świadomy, że żyje z daru Bożego, bowiem Bóg w kwestii zbawienia, wszystko za niego dokonał. Dlatego do głosu powinna dojść wiara i jej zakorzenienie w codziennym życiu. Krytyce została poddana idea “skarbów odpustowych Kościoła”, bowiem nie na zdobywaniu odpustów powinna być oparta pobożność — “Kościół bowiem to nie buchalteria”. Prelegent podkreślił, że duszpasterskie myślenie cechuje całą wittenberską reformację. Wiara ma się budować na sprawiedliwości obcej — Bożej. Niesie ona ze sobą skutki tj. uznanie człowieka za sprawiedliwego, ponieważ w wierze dokonuje się wymiana między Ukrzyżowanym, a człowiekiem, w której Bóg-Jezus przejmuje na siebie grzechy człowieka, zaś człowiek zyskuje usprawiedliwienie, które jest jego jedyną sprawiedliwością — sprawiedliwością obcą, do której sam z siebie nie jest w stanie nic dodać. Ponadto człowiek zyskuje godność kapłańską, dlatego nie potrzebuje już pośredników w postaci kapłanów, składających w jego imieniu ofiary Bogu. Reformacyjna nauka głosi, że wszystkie uczynki powinny wynikać z wiary. W tym miejscu dr Sojka zwrócił uwagę na fakt, że w małym katechizmie, objaśnienie każdego przykazania, rozpoczyna objaśnienie do pierwszego z nich “Należy Boga bać się i miłować”, co ma właśnie podkreślić, że uczynki powinny wypływać z wiary. W dalszej części Prelegent zwrócił uwagę, że Słowo, to wypowiedź Boga, która zmienia rzeczywistość. Dlatego Kościół jest w pierwszym rzędzie wspólnotą ludzi wierzących, bowiem istnieje tam, gdzie jest Boże Słowo— zarówno głoszone, jak i udzielane w postaci sakramentów. Organizacja Kościoła zaś jest sprawą wtórną. Na mocy Chrztu Świętego każdy człowiek jest kapłanem. Jednak ze względu na to, że w Kościele powinien panować porządek, niektóre czynności przypisane są osobom sprawującym w Kościele urząd na mocy ordynacji.
Po prelekcji rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Dotyczyła ona między innymi, terminologii, stosowanej przez polskich ewangelików, którzy, prawdopodobnie pod wpływem Kościoła Rzymsko-Katolickiego, używają terminów: duchowni/świeccy, wyświęcenie itp. Dyskutowano nad rozumieniem powszechnego kapłaństwa, a także nad szesnastowiecznym i obecnym rozumieniem pojęcia wolności. Poruszono także temat predestynacji, która akcentowana była przez kalwińskich reformatorów.

W drugiej części posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, rozpoczęto prace nad powołaniem stosownych Komisji Synodalnych, które zajmowałyby się poszczególnymi aspektami życia diecezjalnego. Dyskutowano także nad sensownością zajmowania się przez Synod Diecezjalny sprawą ordynacji kobiet. Zaproponowano, aby zamiast Komisji powołać koordynatora zespołu do spraw ordynacji kobiet, który zaangażowałby kompetentne osoby spoza Synodu. Ich zadaniem miałaby być praca nad rozwiązaniami prawnymi, związanymi z ordynacją kobiet, które mogłyby być zaproponowane na forum Synodu Kościoła. Chęć zajęcia się tym zagadnieniem wyraził p. Jakub Cupriak. W głosowaniu jawnym zdecydowano o powołaniu pięciu Komisji oraz w/w zespołu, zaś w głosowaniu tajnym wybrano poszczególnych Przewodniczących Komisji Synodalnych oraz Koordynatora zespołu d/s ordynacji kobiet. I tak powołano:
1. Komisję ewangelicko-misyjną, z przewodniczącym ks. Wojciechem Rudkowskim
2. Komisję d/s młodzieży — przewodniczący ks. Michał Makula
3. Komisję d/s rodzin — przewodnicząca p. Renata Makula
4. Komisja d/s muzyki — przewodnicząca p. Emilia Dziubińska
5. Komisja d/s diakonii — przewodniczący dk. Paweł Gumpert.
Koordynatorem zespołu d/s ordynacji kobiet został p. Jakub Cupriak.
Ponadto Synodałowie rozmawiali o organizacji Śniadania dla kobiet, Spotkaniu dla osób, które uczą w szkółkach niedzielnych, Diecezjalnych Rekolekcjach dla dorosłych, udostępnianiu na stronach Centrum Misji i Ewangelizacji materiałów pomocniczych dla szkółek niedzielnych, Diecezjalnym Zjeździe Chórów (które ma się odbyć w Tomaszowie Mazowieckim, prawdopodobnie 19 maja), Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej (w dniach 5-7 stycznia 2018) oraz Spotkaniu Przedstawicieli Rad Parafialnych (2 grudnia). Zaprezentowano także komiks dla uczniów powstały na rocznicę 500-lecia Reformacji.
Na koniec, w wolnych wnioskach zaproszono na promocję książki Ewy Jóźwik do Wielunia; głos zabrał także Proboszcz naszej Parafii ks. Grzegorz Brudny, który poinformował zebranych o licznych wydarzeniach, związanym z Jubileuszem Reformacji które miały miejsce w naszym mieście. Poproszono także, aby Synodałowie zaproponowali tematykę rozważań w przyszłych sesjach Synodu. Drugą sesję Synodu bieżącej kadencji zakończono wspólną modlitwą, poprowadzoną przez ks. bp. Jana Cieślara.

Iwona Wojda