Święto Trójcy Świętej (7.06.2020)

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, Miłość Boga Ojca, I społeczność Ducha Świętego, Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.
4Mż, 6, 22-27.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,
Przeżywamy dziś Święto Trójcy Świętej. W kalendarzu liturgicznym Kościoła to właśnie święto wieńczy okres zwany półroczem Pana. Okres bardzo bogaty w święta i uroczystości, takie jak Boże Narodzenie, Epifania, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłania Ducha Świętego czy Święto Trójcy Świętej właśnie.
W tym roku niestety wiele tych świąt przeżyliśmy poza murami Kościoła, w swoich domach. Co pozostawiło w sercach wielu z nas żal i swoisty głód duchowych przeżyć.
Cieszymy się więc tym bardziej, że dziś możemy spotkać się w murach Kościoła Świętej Trójcy już bez większych przeszkód i to nie tylko we własnym parafialnym gronie, ale w tym ekumenicznym z przyjaciółmi Klubu „Tygodnika Powszechnego”.

Św. Trójcy

Dzisiejsze Święto każe nam zastanowić się nad tym kim jest Trójca Święta. A w tych rozważaniach ma nam pomóc tekst z Czwartej Księgi Mojżeszowej z szóstego rozdziału.
Próżno jednak szukać nawet najbardziej wnikliwemu badaczowi w tym i w pozostałych fragmentach Pisma Świętego definicji dogmatu o Trójcy Świętej. Czy taki stan rzeczy może budzić w sercu Ewangelika niepokój? Niekoniecznie. Pojęcia Trójcy Świętej w Biblii nie znajdziemy, odnajdziemy jednak szereg wzmianek rozsianych na jej kartach, mówiących o tym, że nasz Bóg jest jeden w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słowa te – chociażby Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, który przed swoim wniebowstąpieniem do swoich uczniów powiedział: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28, 19). Lub słowa apostoła Pawła, który w liście do Koryntian tak pozdrawiał czytelników: Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13). – wskazują, że naszym Bogiem jest w Trójcy Świętej Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Te wszystkie wzmianki, zdania, tytuły biblijne skrupulatnie zbadali ojcowie Kościoła i zebrali je w Nicejsko-Konstantynopolitańskie i Atanazjańskie wyznanie wiary definiując w nich pojęcie Trójcy Świętej. Jeżeli więc ktoś Cię zapyta: W jakiego Boga wierzysz? Najlepiej będzie jak na to pytanie odpowiesz Nicejskim, bądź Atanazjańskim Wyznaniem Wiary. Wtedy naprawdę będziesz bardzo precyzyjny.
Tak zresztą robił i ks. Marcin Luter, kiedy pisał:
Kościoły nasze jednomyślnie nauczają, że uchwała soboru nicejskiego o jedności istoty Boskiej i trzech Jej osobach zawiera prawdę i że tak wierzyć należy bez jakiegokolwiek powątpiewania: mianowicie, że jedna jest istota Boska, którą nazywamy i która jest Bogiem wiecznym, niecielesnym, niepodzielnym, nieskończonej mocy, mądrości i dobroci, stworzycielem i zachowawcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, że jednak trzy są osoby tejże istoty i mocy oraz współwieczne: Ojciec, Syn i Duch Święty”.
Kiedy już, na tyle na ile mogliśmy, spróbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie kim jest Trójca Święta w swej istocie, postawmy sobie następne pytanie, może ważniejsze dla nas: Kim jest Trójca Święta dla Ciebie i dla mnie Drogi Bracie i Siostro? Myślę, że z tym pytaniem pójdzie nam o wiele łatwiej niż z dywagacjami na temat istoty Boga. Bo teraz możemy wspaniale oprzeć się o nasz tekst kazalny.
A w nim czytamy, że Pan czyli JAHWE chce nam błogosławić, chce nas strzec na drogach naszego życia, chce rozjaśniać oblicze swoje nad nami i chce być nam miłościwym. W końcu nasz Pan chce obrócić swoją twarz ku nam i dać nam pokój.
Słów tego błogosławieństwa słuchamy co tydzień na końcu nabożeństwa. Są one zwieńczeniem wspólnych modlitw, słuchania Bożego Słowa, pokrzepiania się Sakramentami. Wielu z nas na te słowa czeka ze szczególnym nastawieniem, wręcz z niecierpliwością. Nie wyobrażamy sobie wyjścia z kościoła nie usłyszawszy tych słów, które ksiądz wypowiada w imieniu Pana Boga i na jego wyraźne polecenie.
Takie polecenie błogosławienia w imieniu Jahwe, po raz pierwszy otrzymał od Pana Boga Aaron, brat Mojżesza, który sprawował w namiocie zgromadzenia kult i odprawiał nabożeństwo na chwałę Boga. Takie błogosławieństwo powtarzali jego następcy, kolejne pokolenia kapłanów, którzy na przestrzeni wieków służyli ludowi w Izraelu.
Czym jest Boże błogosławieństwo? Nie jest nagrodą, którą się otrzymuje za jakiś czyn, jakieś osiągnięcie, lub na odwrót, które można stracić nie czyniąc czegoś lub czegoś nie osiągając. Takimi kategoriami o błogosławieństwie rozumował biblijny Jakub, który oszukał swego brata Ezawa i podstępem wyłudził od swojego ojcu Izaaka błogosławieństwo.
Błogosławieństwo jest obietnicą Boga skierowaną ku temu, kto je słyszy i kto je potraktuje poważnie, czyli z wiarą. Błogosławieństwo obiecuje bowiem, że Bóg będzie obecny na twoich drogach życia, jakimi one by nie były i, że będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Często dopiero na końcu tej drogi, jaką jest życie, człowiek patrząc wstecz przyznaje, że Bóg mu błogosławił i mimo wielu doświadczeń i przeciwności losu, przeprowadził go pomyślnie przez te wszystkie pułapki i niebezpieczeństwa.
Błogosławieństwo Boga, o którym mówimy, możemy dostrzec w różnych przejawach codziennego i religijnego życia. Możemy je dostrzec na przykład w miłości wierzących rodziców, w poświęceniu matki i trosce ojca o jutro. Jest w radości życia, w domu wśród kochanych i kochających, w pracy i w szkole, w każdej kromce chleba, ale też w zgodzie, pokoju, przyjaźni, życzliwości, wierności, dobrosąsiedztwie. To błogosławieństwo jest nam dane w możliwości modlitwy, zanurzenia się sakramencie chrztu, w możliwości poznawania Bożej woli w jego Słowie.
Słowa błogosławieństwa Bożego nie są więc tylko pobożnym życzeniem, które można zlekceważyć i obejść się bez niego. Przez błogosławieństwo Bóg uobecnia się między swoim ludem, a gdy Jego dzieci przyjmują to błogosławieństwo do serca, biorą w swoją codzienność samego Boga z Jego darami. On wtedy swoje dzieci strzeże na drogach życia, obdarza swoim uśmiechem i miłością, wnosi w dusze prawdziwy pokój. Nie wolno nam więc lekceważyć słów błogosławieństwa i go odrzucać. Ale o nie prosić i je wyczekiwać.
Dziś obchodzimy Święto Trójcy Świętej. Niewiele możemy powiedzieć o istocie naszego Boga, bo wiedza o Bogu jest dla nas niedostępna. Możemy Boga tylko poznać w jego działach: W stworzeniu, w zbawczym czynie Jezusa Chrystusa i w dziele oświecenia i poświęcenia nas przez Ducha Świętego. Codziennie poznajemy też dobroć i miłość Boga do nas w jego błogosławieństwie i opiece nad nami. Niech On nam dalej błogosławi i niech z nami pozostanie, amen.
Modlitwa powszechna Kościoła
Zaprawdę święty jesteś Panie Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Twojej. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi! Chwalimy i wielbimy Cię, wiekuisty Ojcze, przychodzimy do Ciebie w pokorze i prosimy, abyś był nam miłościw, odpuścił nam grzechy nasze i rozjaśnił oblicze swoje nad nami. Spraw łaskawie, abyśmy przez Syna Twojego prawdziwie stali się dziećmi Twoimi i posłuszni Ci byli przez wszystkie dni życia naszego. Synu Boży, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci za Twoją miłość, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez które wybawiłeś nas z niewoli grzechu i śmierci. Zachowaj nas przy Słowie swoim i pomagaj przez Ducha Świętego do godnego spożywania ciała i krwi Twojej. Odnawiaj nas codziennie na swój obraz i podobieństwo. Duchu Święty, Pocieszycielu, który wprowadzasz we wszelką prawdę, oświeć nas i poświęć nasze serca. Ustrzeż od błędów i fałszywej nauki. Daj nam wytrwać w wierze, pocieszaj nas w chwilach doświadczenia i dopomóż przezwyciężyć nasze słabości i ułomności. Trójjedyny Boże, w imię Twoje jesteśmy ochrzczeni. Spraw, abyśmy pozostali własnością Twoją na wieki. Okaż łaskę swoją wszystkim ludziom. Zachowaj na całym świecie pokój. Ochraniaj łaskawie naród nasz i jego zwierzchność. Bądź mocą naszą w słabości, pociechą w smutku, pokojem w trwodze, ratunkiem w śmierci. Zgromadź nas w jedno w odwiecznej ojczyźnie chwały Twojej, gdzie wraz z wszystkimi aniołami i wybranymi Twoimi będziemy Cię chwalić i wielbić na wieki. Amen.
Modlitwa młodych

Dobry Boże,

w tym szczególnym czasie, tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych, chcemy skierować do Ciebie naszą modlitwę. Powiedziałeś, że możemy przychodzić do Ciebie ze wszystkimi naszymi sprawami, dlatego będziemy dziękować, prosić i przepraszać.
Dziękujemy za możliwość zdobywania wiedzy, za szkoły, nauczycieli i bliskich, którzy starają się przekazać nam to co najważniejsze.
Dziękujemy za możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, za wolność wyboru, która jest Twoim darem.
Dziękujemy, że uczysz nas samodzielności i odpowiedzialności, bo dzięki temu czujemy, że jesteśmy ważni.
Prosimy o mądrość, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być tak niejednoznaczne.
Prosimy o zdolność odkrywania swojego powołania w życiu i radość z jego realizowania.
Prosimy o to, abyś nieustannie, każdego dnia przemieniał nasze serca, napełniał je autentyczną miłością, szacunkiem i otwartością. Chcemy być pokoleniem, które coś zmieni!
Przepraszamy za nasze lenistwo, które być może nieraz sprawiło, że poszliśmy na łatwiznę.
Przepraszamy za brak odwagi do stawania w obronie pokrzywdzonych, tych, którzy się źle mają, albo wręcz nie tyle swoją obojętnością, co świadomym działaniem krzywdziliśmy innych.
Przepraszamy za chciwość i koncentrację na rzeczach nieistotnych i zbędnych.
Pomóż tegorocznym maturzystom z satysfakcją i pokojem przejść przez trud egzaminów, a następnie wybrać kierunki studiów zgodne z ich powołaniem. Pomóż tym, którzy kończą już naukę szkolną znaleźć dobrą, uczciwą pracę i z radością układać swoje życie.
Bądź z nami na naszych drogach. Gdziekolwiek będą nas prowadzić.
Jako Kościół modlimy się też o powołanie tych, którzy mają służyć wśród nas jako duchowni. Spraw, aby ludzie, którzy odkryją to powołanie, mieli odwagę wybrać taką drogę w swoim życiu i nie zniechęcali się przeciwnościami. Pomóż im poczuć radość z tej odpowiedzialności i mówić o Tobie innym.
Boże, błogosław naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Daj nam siłę do zmieniania świata – krok po kroku.
Amen.